Zorg

De leermogelijkheden en kwaliteiten van alle leerlingen zijn verschillend. Zo komt het voor dat een leerling de leerstof niet goed opneemt en/of het tempo te hoog ligt. Ook kan het voorkomen dat de leerstof te gemakkelijk is en/of het tempo te laag ligt. Door op verschillende niveaus les te geven, kunnen onze leerkrachten inspelen op deze verschillen. 

 

Vijf zorgniveaus

De resultaten van uw kind worden uiteraard met u als ouder besproken. Zo heeft u altijd goed zicht op het prestatieniveau van uw zoon of dochter. Als een kind afwijkt van de ontwikkeling van de groep wordt een vast stappenpatroon gevolgd voor het bepalen en bieden van extra hulp:

 

 

Niveau 1

De leerkracht signaleert dat het kind behoefte heeft aan voor- of verlengde instructie en kleine aanpassingen in het standaard aanbod. De leerkracht biedt deze extra zorg zelf in de groep. Dit gaat in overleg met de ouders.

 

Niveau 2

De leerkracht vraagt hulp/advies aan collega's. De leerkracht legt dit vast in het leerling-dossier en bespreekt dit met u als ouder.

 

Niveau 3

Er is meer extra ondersteuning nodig dan de leekracht kan bieden. De leerkracht gaat in overleg met de intern begeleider (eventueel inbreng zorgteam, observaties uitvoeren). 

 

Niveau 4

a. Het inschakelen van externe expertise en/of het zorgteam van de school.

b. Inzet externe deskundigen (inbreng consultatie, aanmelden schoolmaatschappelijk werk). Als de problemen verder gaan dan alleen het onderwijs, dan wordt het kind aangemeld bij het Zorg Advies Team.

 

Niveau 5

Soms zijn we niet in staat om een leerling verder te helpen. In dit geval wordt de leerling, in overleg met de ouders, aangemeld en mogelijk geplaatst op een speciale school voor basisonderwijs.