Handige info

Schooltijden en vakantiedagen

Regio Zuid

Herfstvakantie24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie20 februari t/m 24 februari 2023
Meivakantie24 april t/m 5 mei 2023
Zomervakantie17 juli t/m 25 augustus 2023

 

Schooltijden 

Kinderen in de onderbouw (groep 1 t/m 4) gaan minder uren naar school dan de kinderen in de bovenbouw. De jongste vier groepen zijn daarom elke vrijdagmiddag vrij. Vanaf groep 5 gaan de kinderen ook op vrijdagmiddag naar school. Verder zijn de schooltijden voor de hele school gelijk.

Dagen                         Groepen 1 t/m 4                            Groepen 5 t/m 8

Maandag8.30-12.00 / 13.00-15.008.30-12.00 / 13.00-15.00
Dinsdag8.30-12.00 / 13.00-15.008.30-12.00 / 13.00-15.00
Woensdag8.30-12.158.30-12.15
Donderdag8.30-12.00 / 13.00-15.008.30-12.00 / 13.00-15.00
Vrijdag8.30-12.008.30-12.00 / 13.00-15.00

Uw kind is ziek? Of kan om een andere onvoorziene reden de school niet bezoeken?

Dan verzoeken wij u vriendelijk dit tijdig te melden via Social Schools / absenties.

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons destijds heeft opgegeven. Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren. 

Mag ik mijn kind zomaar een dag vrij geven? Hoe zit het eigenlijk met de leerplicht? Hiervoor kunt u informatie vragen bij de directie, maar u kunt ook terecht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig?

De echte leerplicht begint op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat een kind vijf jaar is geworden. Bijvoorbeeld, als de vijfde verjaardag op 10 oktober valt, is het kind op de eerste schooldag van november leerplichtig. Soms is een volledige schoolweek te lang voor jonge leerlingen. Daarom biedt de leerplichtwet een mogelijkheid tot vrijstelling. Ouders van een vierjarige leerling mogen, in goed overleg met de schooldirecteur, hun kind maximaal vijf uur per week thuishouden. Blijkt dit onvoldoende te zijn, dan mag de directeur nog eens vijf extra uren vrijstelling per week geven. De mogelijkheid tot vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van een leerling te voorkomen.

In welke gevallen kunt u extra verlof aanvragen?

De leerplichtwet kent geen snipperdagen( bijvoorbeeld om een dag eerder op vakantie te gaan), maar in bijzondere omstandigheden kunt u wel extra verlof aanvragen. Extra verlof is mogelijk als de volgende omstandigheden zich voordoen:

 1. Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3de graad van het kind: maximaal 2 dagen
 2. 12,5 of 25 jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag
 3. 25, 40 of 50 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 1 dag
 4. Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3de graad van het kind: duur in overleg met directeur
 5. Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4de graad van het kind: duur in overleg met directeur.
 6. Verhuizing van gezin: 1 dag
 7. Sommige religieuze feesten: in overleg met directeur.

Extra verlof kunt u aanvragen bij de school of de leerplichtambtenaar. Om tijd te creëren voor overleg of eventuele bezwaarprocedure, dient uw verlofaanvraag minimaal 8 weken van tevoren bij de directeur van de school binnen te zijn. Dit geldt niet in het geval er sprake is van bijzondere omstandigheden. De verlofaanvragen zijn verkrijgbaar bij de groepsleerkrachten.

Vakantie onder schooltijd       

De leerplicht stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als het gaat om een gezinsvakantie, die het gezin niet in de schoolvakantie kan opnemen door de specifieke aard van het beroep van ( een van ) de ouders, kan extra verlof worden verleend. Hierbij moet gedacht worden aan seizoensgebonden werkzaamheden in de agrarische sector en de horeca. In dat geval mag de schooldirecteur eenmaal per schooljaar het kind vrijgeven ( voor maximaal 10 schooldagen), zodat het gezin toch op vakantie kan. Het gaat daarbij om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. De verlofperiode mag overigens niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Op het aanvraagformulier is een werkgeversverklaring opgenomen.

Bijzondere talenten

Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Als zij iets met hun talenten doen, kan het voorkomen dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen. De leerplichtwet biedt hiervoor echter geen vrijstellingsmogelijkheid. Het is wel mogelijk hierover afspraken te maken met de schooldirecteur; deze kan vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten. Dit zijn structurele afspraken die jaarlijks aan het begin van een schooljaar worden gemaakt. Incidentele verzoeken om te mogen verzuimen vallen buiten deze regeling.

Verplichting voor schooldirecteuren

Schooldirecteuren hebben op basis van de leerplichtwet de verplichting om ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de betreffende leerling staat ingeschreven. Wanneer niet aan bovenstaande verplichting is voldaan, dan is er sprake van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan een proces-verbaal tot gevolg hebben.

Verlofaanvraag

Wilt u om welke reden dan ook, een vrije dag voor uw kind aanvragen op dagen dat er normale schooluren zijn en uw kind aanwezig moet zijn. Het verlofaanvraagformulier is af te halen bij de directie.

 

Heb je vragen over passend onderwijs en ben je een ouder of leerling? Neem dan contact op het ouder- en jeugdsteunpunt! www.oudersteunpunt-wbw.nl Kan je het antwoord op de vraag niet vinden? Bel, app of mail ons dan, wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Informatiebeveiliging en privacy (IBP)

Door toenemend gebruik van ICT in het onderwijs wordt ook het zorgdragen voor privacy steeds belangrijker. De digitale leermiddelen en systemen verzamelen steeds meer leerlinggegevens die moeten worden beschermd. Daarnaast maakt ook de aanwezigheid van leerlingen op het internet en sociale media dat het thema privacy niet uit het onderwijs is weg te denken.

Wij vragen u om in Social Schools zelf aan te geven voor welke doeleinden u toestemming geeft voor het gebruik van foto's van uw kind. Dit doet u bij het kopje administratie.

Stichting KPO Roosendaal heeft de volgende acties ondernomen om de privacy te borgen in haar organisatie:

 • Er is een privacybeleid en privacyreglement opgesteld waarin alle zaken omtrent privacy worden benoemd en afspraken zijn vastgelegd.
 • Alle leveranciers van digitale leermiddelen en administratiesystemen zijn geïnventariseerd en met deze leveranciers is een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd welke gegevens een leverancier vastlegt en worden afspraken gemaakt omtrent de privacy, beveiliging en toegang tot deze gegevens.
 • Eenmaal per jaar zullen alle afspraken en overeenkomsten omtrent privacy en beveiliging worden doorgelicht door een extern bureau.
 • Er is een protocol internet en sociale media opgesteld wat een leidraad is voor personeel en leerlingen in het gebruik van social media. Tevens wordt dit protocol als uitgangspunt gebruikt in de lessen over mediawijsheid.

Voor de documentatie omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.htm.

Kober Peutergroep, Buitenschoolse & Tussenschoolse opvang  de Heiberg

Locatie informatie

Onze peutergroep en tso/bso zijn gehuisvest in basisschool de Heiberg; Enclaveberg 172 in Roosendaal

Telefoonnummer peutergroep/BSO:  06-13615311

 

Openingstijden

Onze peutergroep is open op maandag t/m vrijdag.

Onze buitenschoolse opvang is open op maandag, dinsdag en donderdag.

Bso opvang op woensdag en vrijdag en de vakantieopvang wordt verzorgd op Kober bso Dino; Damastberg 106b Roosendaal. Tijdens de schoolvakanties is de peutergroep gesloten.

Onze tussenschoolse opvang is op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag.

 

Over de peutergroep (voor kinderen van twee tot vier jaar)

Als je kind twee jaar wordt, staat het te trappelen om de wereld te verkennen. Er is zoveel te zien en te ontdekken. Alle zintuigen staan op scherp. Hét moment om je kind te helpen basisvaardigheden te ontwikkelen. Op de peuteropvang krijgt je kind de kans om op onderzoek uit te gaan, ervaringen op te doen en grenzen op te zoeken. Binnen een groep met andere kinderen, maar wel in zijn eigen tempo. Spelenderwijs leert én groeit hij. Voor je het weet, is je kind een kleuter; klaar om naar de basisschool te gaan.

Peuteropvang | Voor kinderen van 2 tot 4 jaar - Kober

Heeft je kind een VVE indicatie kijk dan op;  Voorschoolse educatie (VVE) bij Kober - Kober Kinderopvang

 

Over de buitenschoolse opvang (voor kinderen van vier tot dertien jaar)

Sluiten de werk- en schooltijden van je gezin niet op elkaar aan? Zoek je een oplossing waar ook je kind blij van wordt? Dan ben je bij Kober aan het juiste adres. In onze buitenschoolse opvang (bso) kan je zoon of dochter spelen en relaxen met vriendjes, maar ook nieuwe talenten en interesses ontdekken. We hebben oog voor je kind en bieden het volop uitdaging om zich, samen met anderen, te ontwikkelen.

Buitenschoolse opvang | bso voor kinderen van 4-13 jaar - Kober

 

Over de tussenschoolse opvang (voor kinderen van vier tot dertien jaar)

Overblijven met vrienden en vriendinnen: gezellig! Je kind neemt zelf eten en drinken mee en we eten samen. Daarna kunnen de kinderen lekker naar buiten, voor een potje voetbal of tikkertje spelen. Binnen zijn er volop spelletjes, of ze gaan lekker tekenen. Het overblijfteam met vrijwilligers en pedagogisch medewerkers houdt een oogje in het zeil en zorgt voor een goede sfeer.

Klik op onderstaande link voor verder informatie:

Overblijven | Overblijven op school voor jouw kind! - Kober

 

Kosten

In veel gevallen krijg je een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De hoogte hiervan hangt af van je inkomen en gezinssituatie. Met de rekentool op onze website kun je uitrekenen hoeveel je maandelijks betaalt en wat je van de belastingdienst terugkrijgt.

Tarieven & Rekentool - Kober Kinderopvang

 

We zien je graag bij Kober!

Contactgegevens Kober Serviceteam

Mailadres: serviceteam@kober.nl

Telefoonnummer Serviceteam: 076-5045605

 

U telt!

Uw kind heeft baat bij een goede relatie tussen u als ouder en wij als school. Natuurlijk uit uw ouderbetrokkenheid zich in het bezoeken van spreekuren en rapportgesprekken. Op die momenten doen we verslag van het wel en wee van uw kind(eren).  Maar als ouder kunt u ook op andere manieren betrokken zijn. Zo kunt u helpen in de groepen, bij sportactiviteiten, schoolreizen en vieringen. Maar u kunt ook deelnemen aan een overlegorgaan. De Heiberg kent er twee:

1. De Ouderraad: de Ouderraad is betrokken bij alle activiteiten die buiten het onderwijsprogramma op school worden uitgevoerd.

2. De Medezeggenschapsraad (MR): de MR heeft een belangrijke stem in onze beleidsbeslissingen.

Meer weten?

Wilt u als ouder actief betrokken zijn bij onze school? Geeft u dit dan aan bij de directie, de groepsleerkracht of bij leden van de overlegorganen. Wij horen het graag!

Onze school kent een ouderraad (OR). Het doel van deze OR is tweeledig. Enerzijds ondersteunt en organiseert zij samen met het team structureel de extra activiteiten die de school voor de leerlingen en ouders organiseert, anderzijds vervult zij de rol van "klankbord" van de ouders.

Het belang van betrokkenheid

De Heiberg is met recht trots op de grote betrokkenheid van de ouders bij de school. De ouderraad draagt hieraan bij; zij stimuleert deze betrokkenheid voortdurend door structurele en informele contacten met ouders te onderhouden. De school en de ouders zijn samen verantwoordelijk voor een evenwichtige schoolloopbaan van de leerlingen. Iedere ouder is al dan niet gedeeltelijk actief lid van de OR. Men kan vrijwillig aangeven bij welke activiteit(en) men de school wil helpen bij het organiseren en uitvoeren. Een stuurgroep van de OR en teamleden hebben samen de supervisie over een speciale schoolactiviteit. Zij nodigen per activiteit de aangemelde ouders uit voor verdere uitwerking.

De leden

Het bestuur van onze OR wordt gevormd door maximaal 11 ouders. Dit bestuur hanteert een eigen reglement. Men vergadert eenmaal per maand in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van het team. Dit jaar is de samenstelling van de OR als volgt:

VoorzitterNancy de Laat
SecretarisJudith van Haaren
PenningmeesterDaniella Rolink 
LedenYvette Jobse, Wendy Vermeulen, Angela Wevers, Miranda Landa, Linda Biesheuvel en Sabine van Oers, Kelly van Delft, Fieke Roovers en Alice Jonkers

 

 

Een vraag?

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar de OR. Het mailadres is oura@deheibergkpo.nl. Natuurlijk kunt u ook altijd terecht bij de OR-leden.

 

 

 

Steun van onze MedezeggenschapsRaad (MR).

Wat doet de MR?

De MR heeft verschillende taken. Zo heeft het schoolbestuur bij bepaalde beleidsvoornemens de instemming van de MR nodig. Maar daarnaast is de MR ook een adviesorgaan. Zij kunnen, gevraagd en ongevraagd, advies uitbrengen over alle belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, leerlingenzaken en personele zaken. Vergaderingen van de MR zijn toegankelijk voor alle ouders van wie hun kind onze school bezoekt. De MR vergadert zes tot zeven keer per schooljaar. Heeft u interesse in het inzien van de notulen, dan kunt u contact opnemen met één van de MR leden.  

De samenstelling

De leden van de MR worden gekozen voor drie jaar. De MR bestaat uit een afvaardiging van onderwijzend personeel en van ouders. Volgens een vooraf bepaalde procedure worden er verkiezingen uitgeschreven, waarvoor elke ouder of elk personeelslid zich verkiesbaar kan stellen.

Vergaderdata:

15 november 2022, 24 januari 2023, 7 maart 2023, 11 april 2023 (reservedatum), 30 mei 2023, 27 juni 2023.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar de MR. Het mailadres is mr@deheibergkpo.nl

 

Jaarverslag  

schooljaar 2020-2021 

Medezeggenschapsraad  Basisschool De Heiberg 

1. Inleiding 

De medezeggenschapsraad (verder te noemen MR) is een vertegenwoordiging van ouders (OMR) en leerkrachten (PMR) van Basisschool De Heiberg. Zij is gesprekspartner van de directie over beleidsaangelegenheden. Daarbij heeft zij een adviserende en in een aantal aangelegenheden ook een goedkeurende rol. 

In dit jaarverslag treft u een overzicht van de activiteiten die in het afgelopen schooljaar 2019-2020 door de MR zijn behandeld. 

2. De Medezeggenschapsraad 

2.1 Doelstelling: 

De MR behartigt de belangen van zowel het personeel van De Heiberg als de kinderen door de ouders/ verzorgers hiervan vertegenwoordigd. Dit doet de MR door gevraagd en ongevraagd advies te geven over alle aangelegenheden betreffende de school. 

2.2 Samenstelling: 

De samenstelling is in deze periode: 

Namens de ouders: 

- Jasper Driehuis: voorzitter 

- François van den Berg: contactpersoon OR 

- Aart van Bezooijen  

Namens het onderwijzend personeel: 

- Stijn van Geel (vice- voorzitter) 

- Monique Snepvangers  

- Anne-Marie Finders 

2.3 Wisseling binnen PMR 

Aan het einde van het jaar nam Anne-Marie afscheid van het onderwijs. In het nieuwe schooljaar zal er in de eerste week een stemming plaats gaan vinden doordat er twee kandidaten zijn die als nieuw lid geïnstalleerd willen worden. De PMR neemt dit voor hun rekening en handelen volgens het officiële draaiboek. 

3. GMR – Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

Vanwege covid-19 is de vergaderfrequentie van de GMR drastisch omlaag gebracht. Mede op verzoek van de MR van de Heiberg, zijn de hoognodige acties weer opgepakt. Vanuit de Heiberg is er een ouder die deelneemt aan de GMR- vergaderingen. Aan het einde van dit schooljaar loopt de termijn af, maar deze ouder stelt zich herkiesbaar. Er zal dan een nieuwe, algemene procedure gestart worden om het ouder- lidmaatschap op te vullen. Mailing vanuit de GMR (vergaderdata en notulen) wordt naar het mailadres van de MR verzonden. Alle MR leden kunnen deze mail inzien. 

4. Overig 

In het schooljaar 2020-2021 heeft de MR o.a. onderstaande onderwerpen aan de orde gesteld. 

4.1 Begroting 

De begroting wordt ieder jaar aan de MR voorgelegd. De directie heeft daar waar nodig uitleg gegeven over het tot stand komen van de bedragen. 

4.2 Werkdruk en werkdrukbeleving 

De werkdrukverdeling is door de PMR schriftelijk goedgekeurd. 

4.3 Covid-19/ Corona virus 

Er is veel aandacht uitgegaan naar het volgen van de procedures rondom covid-19. De school pakt alle door RIVM voorgestelde maatregelen op en heeft deze in de loop van het jaar nog scherper aangepast. Alle regels zijn met de MR op voorhand gedeeld en besproken. 

De MR hield ook de vinger aan de pols over wat het werken met alle maatregelen voor de leerkrachten betekent. Dit in verband met de toegenomen werkdruk. Waar mogelijk is meegedacht over oplossingen.  

Wat betreft het doorgaan van het schoolkamp is er overleg geweest tussen leerkrachten van groep 8 en directie waarna de MR is ingelicht. MR is akkoord gegaan vanwege de goed doordachte aanpassingen.   

4.4 Ventilatie 

Aanhoudende aandacht is er geweest voor de controle op de ventilatie in de klassen. Deze is herhaaldelijk gemonitord. Dit dient een punt van aandacht te blijven. 

Ook aandacht voor het sociale-en fysieke veiligheidsplan is een vast onderdeel op de agenda. Er wordt door de directie aan gewerkt om het up-to-date te verkrijgen. Dit is dus ook een blijvend punt van aandacht. 

Speciale aandacht voor de verkeersituatie rondom de school. Er is een gele streep aangebracht bij de ingang aan de Enclaveberg. De bestrating is inmiddels aangepast. 

4.5 Continurooster 

De MR heeft oog gehouden voor het werken met het continurooster. Speciale aandacht voor het welzijn van kinderen, ouders en leerkrachten. Tijdens de Lock down is het een goede actie gebleken. Zoals beloofd is er via de directie bij de ouders een korte inventarisatie gehouden over de wens of het continurooster bevalt of juist niet. Het merendeel van de ouders heeft positief gereageerd. Vanuit de directie gaat onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om een mogelijk continurooster in te voeren. Gelet zal worden op de kosten voor de ouders, de wens van de kinderen en het team, goede opvangmogelijkheden om de verplichte middagpauze van de leerkrachten te waarborgen, de te gebruiken ruimtes, speeltijden en schooltijden. Daarnaast de effecten op de concentratie van de kinderen. 

Wanneer hier een duidelijk beeld over is gevormd, volgt er een enquête onder de ouders in hoeverre de wens om tot een dan voorgesteld vast continurooster over te gaan nog aanwezig is. 

4.6 School ondersteuningsprofieI. 

De MR wordt door de directie op de hoogte gehouden van de wijze van werken rondom ondersteuning wat betreft zorgleerlingen. 

4.7 Formatieplan. 

De directie heeft het formatieplan aan de MR voorgelegd. De haken en ogen zijn uitgelegd. Een en ander is daarna met het team gedeeld en goedgekeurd. Daarna in de gewenste versie aan de MR aangereikt. PMR sluit zich aan bij het team. De OMR volgt de PMR. 

4.8 Inzet NPO gelden. 

De MR heeft informatie betrokken vanuit de Algemene Onderwijsbond en WMS (Wet Medenzeggenschap Scholen) en directie. De MR tekende na uitgebreid intern overleg voor instemming. 

4.9 OR 

Er is schriftelijk decharge verleend aan de Ouderraad. Vragen zijn binnen de OR gerezen over het minder verplichtende karakter bij het innen van de vrijwillige bijdrage. Komend schooljaar wordt dit verder opgepakt middels het kort aansluiten bij de MR vergadering. 

5.0 Contact met achterban 

De MR streeft ernaar om zo transparant mogelijk te werken en zo goed mogelijk contact te onderhouden met de achterban. Om dit te bewerkstelligen zijn de volgende zaken ondernomen: 

- Er wordt regelmatig contact onderhouden met de directie van de school. 

- Er wordt getracht regelmatig contact te onderhouden met de ouderraad van de school. 

- De MR legt verantwoording af in het jaarverslag van de MR.  

- De vergaderingen zijn openbaar en kunnen vrij worden bijgewoond, mits  

  vooraf aangemeld.  

  Vergaderdata staan vermeld op de website van de Heiberg. 

- De MR heeft een eigen mailadres: mr@deheibergkpo.nl 

  Alle leden van de MR kunnen deze mail inzien. 

   

 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8, die circa 4 à 5 keer per schooljaar met de directie vergaderen over allerlei zaken. Zo wordt bijvoorbeeld de leerlingenraad gevraagd over goede doelen na te denken voor de sponsorloop, praktische oplossingen te bedenken voor kleine probleempjes etc.

Wat zijn zaken die zoal besproken zullen worden?

 • ideeën van de kinderen;
 • ideeën van de meesters en juffrouwen;
 • de leerlingenquête;
 • gebruik en inrichting schoolplein;
 • veiligheid op weg naar school;
 • mogelijke jaaractiviteiten;
 • bevindingen over lesmethoden;
 • enzovoorts.

Het belangrijkste is dat we als school willen horen wat er bij de kinderen leeft en daarover in gesprek willen gaan.

 

De leerlingenraad heeft zelf een filmpje gemaakt van de Heiberg.

 

 

 

Logopedist Liesbeth Verkade gebruikt in school een ruimte voor haar praktijk. Op maandagmiddag, woensdagochtend en eens per 2 weken op vrijdagochtend is zij op school aanwezig. Ze behandelt dan kinderen van basisschool de Heiberg. U kunt uw kind aanmelden via: https://www.logopedieverkade.nl/contact

 

 

Even voorstellen…. Team Jeugd van de gemeente Roosendaal bestaat uit een groot team van jeugdprofessionals. Wij zijn er voor kleine en grote vragen over opgroeien, opvoeden en (specialistische) jeugdhulp.

De Heiberg en Team Jeugd van de gemeente Roosendaal werken samen om zo nóg beter met u als ouders in contact te komen. Als jeugdprofessional onderwijs van team Jeugd ben ik verbonden aan De Heiberg. Daarom wil ik mij graag aan u voorstellen: Mijn naam is Mira Bouwman. Ik ben getrouwd en wij hebben 3 kinderen. Ik werk al jaren met jeugdigen en hun ouders. Voornamelijk binnen het (speciaal)basisonderwijs voor het bieden van intensieve ambulante behandeling. Het afgelopen schooljaar was ik ook verbonden aan diverse scholen in Roosendaal, dus het kan zijn dat we elkaar al eens ontmoet hebben. Sinds 2018 ben ik als jeugdprofessional in dienst van Team Jeugd voor de gemeente Roosendaal. Uit mijn eigen ervaring als ouder, maar ook als jeugdprofessional weet ik dat opvoeden een flinke klus is. Soms lukt het even niet en kan het fijn zijn om met iemand te sparren of om (professionele) ondersteuning te krijgen.

Wat kan ik voor u betekenen?

U bespreekt met mij wat uw vragen en of zorgen zijn en samen bekijken we wat er nodig is. Dit kan gaan over de ontwikkeling en gedrag van uw kind, verlies en rouw, social media, pesten, zelfvertrouwen, weerbaarheid etc. Ik kan uw kind ondersteunen onder schooltijd, door bijvoorbeeld gesprekjes met uw kind te hebben. Is er meer ondersteuning nodig? Dan gaan we samen kijken wie u het beste kan helpen bij uw hulpvraag. Dit kan een voorliggende voorziening zijn. Hiervoor heeft u geen verwijzing nodig. Het kan ook zijn dat we een vaste jeugdprofessional aan uw gezin koppelen. Die heeft meer tijd om u te begeleiden en stelt samen met u een Gezinsplan op waarin doelen staan waar u samen aan gaat werken.

Doorverwijzing

In sommige situaties is er meer nodig dan een voorliggende voorziening of wat de jeugdprofessional u kan bieden. Dan kan ik u ook ondersteunen bij het maken van een Gezinsplan. In dit Gezinsplan beschrijft u de doelen die u met uw kind wil bereiken en van wie u hiervoor ondersteuning krijgt. Dit kan een zorgaanbieder zijn maar dat hoeft niet.

Wat doet de school

Ook de leerkrachten en de intern begeleider van de school kunnen aan mij vragen om mee te denken op groeps- en individueel niveau. Het gaat dan om onderwerpen over het welbevinden van het kind, gedrag en gezin. De school bespreekt de zorgen altijd eerst met de ouder(s). Als het nodig is, bespreekt de school de zorgen met mij, met uw toestemming.

Aanwezig op school

Het komende schooljaar ben ik iedere maandag aanwezig op school tussen 9.00-11.00 uur.

Heeft u een vraag over uw kind?

Of wilt u met mij iets delen over de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact op met de intern begeleider (IB) van school. Die weet hoe zij mij kan bereiken. U mag mij ook altijd rechtsreeks een mail sturen om een vraag te stellen of om een afspraak te maken. Mijn mailadres m.bouwman@roosendaal.nl Omdat ik graag voor iedereen de tijd wil nemen, kan het zijn dat ik uw vraag niet direct kan beantwoorden. Wilt u toch meteen een collega van mij spreken? Bel dan naar 14 0165 en vraag naar iemand van Team Jeugd.

Heeft u al contact gehad met Inwonersondersteuning Roosendaal?

Inwonersondersteuning Roosendaal is er voor elke vraag die er is. Denk aan vragen over “werk & meedoen”, “gezin & relaties”, “zelfstandig wonen & leven”, “geldzaken & regelgeving” en “mantelzorg”. Samen komen we tot een antwoord of oplossing. Deze hulp is gratis en u heeft er geen verwijsbriefje voor nodig. U kunt ze direct bellen via (0165) 75 00 50 of binnenlopen op een inloopspreekuur in uw wijk. Een mail sturen kan via contact@ioroosendaal.nl. Meer informatie vindt u op www.inwonersondersteuningroosendaal.nl

Vanuit Jeugdpreventie GGZ WNB richten wij ons op het voorkómen van psychische en/of verslavingsproblematiek bij kinderen en jongeren van 4-25 jaar. Dit doen we door preventieve activiteiten aan te bieden, zoals lotgenotengroepen. We vinden het belangrijk meer samen te werken met de scholen in de wijken, waardoor we vanaf september 2021 de groepen in de leeftijd van 4-12 jaar zullen gaan draaien op RKBS De Heiberg.

Groepen die gedraaid zullen gaan worden op de Heiberg:

PIEP zei de Muis  4-8 jaar (dinsdagmiddag 16:00 – 17:30u)

 Dit is een groep voor kinderen van 4-8 jaar die spanning en stress meemaken in de thuissituatie, in de breedste zin van het woord (bv: psychische/verslavingsproblematiek of lichamelijke/chronische ziekte gezinslid, (v)echtscheiding, huiselijk geweld/veel ruzies, geldproblemen, veel overlijdens meegemaakt). Op een speelse manier komen verschillende thema’s aan bod, zoals emoties, opkomen voor jezelf en hulp vragen.

KOPP/KOV   8-12 jaar (maandagmiddag 16:00 – 17:30u)

 KOPP/KOV staat voor “kinderen van ouders met psychische problematiek” en/of “kinderen van ouders met verslavingsproblematiek”. Deze groep is een lotgenotengroep die we de ‘doe-praatgroep’ noemen. Er wordt gepraat over de thuissituatie, maar er worden ook leuke dingen gedaan, zoals spelletjes, knutselen en buitenspelen.

Brussengroep 8-12 jaar (dinsdagmiddag 16:00 – 17:30u)

De Brussengroep 8-12 jaar is een lotgenotengroep voor kinderen die een broer of zus hebben met een problematiek (bv: ADHD, autisme of een eetstoornis). Er wordt gepraat over de thuissituatie, maar er worden ook leuke dingen gedaan, zoals spelletjes, knutselen en buitenspelen.

Vragen of meer informatie? U kunt altijd contact met ons opnemen.

Jodie Jaspers, Medewerker Jeugdpreventie

Jeugdpreventie GGZ WNB

0651207227 of j.jaspers@ggzwnb.nl

 

Veerle Verstralen, Medewerker Jeugdpreventie

Jeugdpreventie GGZ WNB

06-83180536 of v.verstralen@ggzwnb.nl

 

 

Voor alles de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/klokkenluidersregeling.

Bekijk hier het Stroomschema klachten 

Het Samenwerkingsverband PO Roosendaal - Moerdijk en swv ROOS vo hebben gezamenlijk het Ouder- en Jeugdsteunpunt opgezet. Het Ouder- en Jeugdsteunpunt heeft als doel om ouders en leerlingen te informeren bij vragen over passend onderwijs. Ieder steunpunt is opgebouwd uit drie pijlers; informeren, steunen en signaleren.

Heb je vragen over passend onderwijs en ben je een ouder of leerling? Kijk dan op www.oudersteunpunt-wbw.nl. Kan je het antwoord op de vraag niet vinden? Bel, app of mail het Ouder- en Jeugdsteunpunt. Er zal zo snel mogelijk contact met je worden opgenomen.