Kwaliteit

Wij vinden het als school belangrijk dat we datgene uit uw kind halen wat erin zit. Daarom streven wij kwalitatief goed onderwijs na op onze school. Om dit te bereiken doen wij de volgende dingen:

Leerlingvolgsysteem: wij volgen al onze leerlingen tijdens hun schoolloopbaan via het leerlingvolgsysteem. Dit systeem brengt de ontwikkeling van de individuele leerlingen en van onze school als geheel in beeld. Zo kunnen wij zien waar verbeteringen mogelijk zijn.

Evaluatie: wij beoordelen jaarlijks onze gestelde schooldoelen en peilen regelmatig de tevredenheid onder leerkachten, ouders en leerlingen. De resultaten hiervan nemen wij mee in onze verbeterplannen

Cito-toetsen: wij nemen twee keer per jaar de Cito-toetsen af. Zo krijgen onze leerkrachten inzicht in de vorderingen van hun leerlingen en kunnen zij daarop hun onderwijs afstemmen.

Werken met Kwaliteit voor primair Onderwijs (WMK-PO): dit systeem brengt jaarlijks de kwaliteit van onze school in beeld. Zo kunnen wij gericht werken aan verbetering en vernieuwing van ons onderwijs. 

Vastlegging: via protocollen en de rapportage van resultaten naar partijen zoals inspectie, bevoegd gezag en ouders, zorgen wij ervoor dat onze kwaliteit  zichtbaar is en gewaarborgd wordt. De onderwijsinspectie beoordeelt ons als een goede school.

Toekomstvisie: in het schoolplan hebben wij diverse ontwikkelingsdoelen vastgelegd om ook de komende jaren onze onderwijskwaliteit te verbeteren. Dit schoolplan kan opgevraagd worden bij de directie.