U telt!

 

Uw kind heeft baat bij een goede relatie tussen u als ouder en wij als school. Natuurlijk uit uw ouderbetrokkenheid zich in het bezoeken van spreekuren en rapportgesprekken. Op die momenten doen we verslag van het wel en wee van uw kind(eren).  Maar als ouder kunt u ook op andere manieren betrokken zijn. Zo kunt u helpen in de groepen, bij sportactiviteiten, schoolreizen en vieringen. Maar u kunt ook deelnemen aan een overlegorgaan. De Heiberg kent er twee:

 

1. De Ouderraad: de Ouderraad is betrokken bij alle activiteiten die buiten het onderwijsprogramma op school worden uitgevoerd.

2. De Medezeggenschapsraad (MR): de MR heeft een belangrijke stem in onze beleidsbeslissingen.

 

Meer weten?

Wilt u als ouder actief betrokken zijn bij onze school? Geeft u dit dan aan bij de directie, de groepsleerkracht of bij leden van de overlegorganen. Wij horen het graag!