Informatie schooljaar 2019-2020


Beste ouder(s) en verzorger(s),

Vanavond is het informatieavond voor de groepen 1, 2, 3 en 8. De overige groepen ontvangen de belangrijke groepsinformatie via het informatieboekje. Deze boekjes zijn te raadplegen  via de website en wordt via Mijnschoolinfo aan de ouders verstrekt.

Voor de groepen 3 tot en met 7 volgen in de week van 16 september de kennismakingsgesprekken, zodat iedere ouder de kans heeft om binnen een maand de leerkracht(en) van uw kind persoonlijk te ontmoeten. Vanaf maandag 9 september kunt u zichzelf weer inroosteren voor deze gesprekken. Zodra het voor uw groep mogelijk is om in te schrijven, ontvangt u een uitnodiging per e-mail. 
Tijdens de kennismakingsgesprekken zullen we ook de oudervragenlijst bespreken, die u over uw kind ingevuld hebt. Deze lijst geeft aan wat u aan talenten bij uw kind ziet en waar u eventuele zorgen over heeft. Daarnaast vragen we aan de kinderen zelf wat ze dit jaar willen leren, wat ze leuk vinden en wat nog moeilijk voor hen is. Vanaf de hogere groepen, hebben de kinderen dit zelf ingevuld op school. Wanneer de leerkrachten de inschatting hebben, dat de groep nog hulp nodig heeft bij het invullen, dan geven ze dit formulier samen met de oudervragenlijst mee naar huis. De lijsten mogen uiterlijk tijdens de ouderavond ingeleverd worden. Uiteraard mag dit ook eerder, zodat de leerkrachten zich voor kunnen bereiden. 

Formulier toestemming beeldmateriaal in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG)
U ontvangt binnenkort een formulier waarop u kunt aangeven of uw kind op foto's mag en waarvoor wij deze foto's mogen gebruiken. In het kader van de AVG mogen wij geen (groeps-)foto's maken, wanneer wij hiervoor geen toestemming hebben gekregen. Een recente ontwikkeling heeft er toe geleid, dat wij nog maar eenmalig om deze toestemming hoeven te vragen. Wij slaan uw gegevens op en gebruiken deze toestemming de gehele schoolloopbaan. Wanneer u uw toestemming wilt wijzigen, kunt u dit te allen tijde doen. Jaarlijks zullen wij u herinneren aan de reeds gegeven toestemming en u uitnodigen deze aan te passen, wanneer u dit wenst. 

Nieuwe schooltijden en middagpauze
Inmiddels werken we twee weken met de nieuwe schooltijden. De ochtenden verlopen goed. Wij zien geen vermoeidheid bij de kinderen, de kinderen zijn alert en de leertijd wordt effectief benut. In de middag zien we wel een verschuiving in de behoefte bij de kinderen. Daar waar wij voorheen een rustmoment inbouwden, door een extra drinkmoment te houden, zien we nu juist de behoefte aan beweging bij de kinderen. Graag willen we hieraan tegemoet komen, zonder dat we elkaars drinken of bekers omver stoten. Ook merken we zelf, dat de middag snel voorbij is en dat er na 15 uur voldoende tijd is om te drinken. 
Vandaar dat we vanaf volgende week gaan starten met het
'afschaffen' van de reguliere drinkpauze in de middag, zodat we meer vrijheid hebben om activiteiten aan te bieden, die passen bij de behoefte van de groep. Als een kind dorst heeft, zal de mogelijkheid altijd blijven bestaan om een beker water te drinken. De groepen 1 tot en met 3 gaan gebruik maken van herbruikbare bekers. De groepen 4 tot en met 8 mogen zelf een flesje water of bidon meenemen. De bidon of het flesje kan dan naar behoefte gevuld en gebruikt worden. Alle kinderen hebben bij de start van dit schooljaar een bidon gekregen van KPO. Mocht uw kind een bidon missen, dan kan een nieuw exemplaar opgehaald worden bij meneer David.

Restafval
Door in de middag gebruik te maken van herbruikbare bekers, flesjes en bidons hopen we de afvalberg op De Heiberg te reduceren. Ook zullen we deze maand gaan starten met het scheiden van afval. Dit is beter voor het milieu en sluit aan bij onze schoolleefregel 'We hebben respect voor onze spullen, bloemen en planten, dieren en elkaar'. Het respectvol omgaan met elkaar staat deze weken centraal bij onze gedragsaanpak. De kinderen kunnen weer bandjes verdienen, wanneer ze respect voor elkaar tonen. Naast de eerder genoemde regel is 'Ik mag er zijn, jij mag er ook zijn' eveneens een regel, die onder deze waarde valt. Wanneer kinderen alert zijn op de afvalberg, elkaar complimenten geven (en niet over uiterlijk, maar gedrag of talenten), elkaar voor laten gaan bij het betreden van de school enz., dan kunnen zij weer een bandje verdienen. Na afloop zullen we de waarde 'Respect' vieren door een middag te genieten van lucht- en springkussens in of om de school. 

Spreekkamers
Respectvol omgaan met elkaar betekent ook, dat je elkaar de ruimte geeft om soms zaken te bespreken, die niet iedereen hoeft te horen. Door de inwoning van de hoogbegaafdheidsgroepen & Kober én de vele experts, die werkzaam zijn op onze school, zoals de jeugdprofessional, logopedist en kinderfysiotherapeut, komen we vaak gesprekskamers tekort. In de week van de herfstvakantie zullen twee kamers gerealiseerd worden in de aula. 

Jaarplanning
In de bijlage ziet u een afbeelding van onze schoolplanposter. In het vierde kwadrant leest u de (overige) plannen voor dit jaar. In de planning kunt u zien, welke reeds gestart zijn en welke onderwerpen nog volgen. Zo zijn we reeds gestart met Snappet in de groepen 4, 5, 6, 7 en 7/8. Hebben we inmiddels Engels vanaf groep 5 (en proeft groep 4 al gretig van de voorbereidende opdrachten), staat programmeren in iedere groep op het rooster, heeft er al een studiemoment rondom de doorgaande lijn van de groep 1/2/3 plaatsgevonden, werkt groep 3 reeds met chromebooks en proeven zij aan het werken in circuitvorm, zal voor 1 oktober voor ieder kind de signaleringslijst hoogbegaafdheid weer ingevuld worden en hopen we voor de vakantie de luchtkussens op te blazen. 
Daarnaast gaan we over op een nieuwe online-leeromgeving voor de kinderen en de leerkrachten. Door deze overgang is het mogelijk om de kinderen van De Heiberg een eigen mailadres te geven en kunnen zij thuis gratis gebruik gaan maken van het office-pakket, zoals Word, Powerpoint enz. Hoe deze overgang er precies uitziet, is voor ons nog onduidelijk. 13 september is deze overgang een onderdeel van de agenda van de studiedag. Daarna ontvangt u van ons de relevante informatie voor zover bekend. 

Binnenkort staat de schoolreis op het programma. Een heerlijk moment om de Gouden Weken af te sluiten. De Gouden Weken vinden plaats in de eerste weken van het schooljaar. Tijdens deze weken is er extra aandacht voor kennismakingsmomenten en -activiteiten ter bevordering van een positieve groepsdynamiek en bijbehorend groepsklimaat. Deze speciale periode gaan wij heerlijk en passend afsluiten in De Efteling. Daar gaan we vieren, dat we weer goed gestart zijn en een mooi jaar voor ons ligt. Ik heb er zin in!

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande berichtgeving nog vragen hebben, dan bent u bij mij van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Marian van Dun
directeur De Heiberg

P.S. In de bijlage ontvangt u ook een uitnodiging van Jongeren Op Gezond Gewicht Roosendaal.
P.S. 2 Om onverklaarbare reden verschijnen in mijn mailings regelmatig uitroeptekens na het versturen. Dit technisch mankement gaat mijn kennis te boven en ook de helpdesk van Mijnschoolinfo staat voor een raadsel. Excuses voor deze verstoringen in de tekst.  Download bijlage